របៀបកែរូបភាពឲ្យច្បាស់ដោយប្រើ Photoshop CS5

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបកាត់ត គំរប CD ដោយប្រើ Photoshop

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបធ្វើស្រមោលដូចជាកញ្ចក់ ក្នុងPhotoshop CS5

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបបង្កើតនូវ ដំនក់ទឹកនៅក្នុង កម្មវិធី Photoshop

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . 4 Comments »

របៀបបង្រួមទំហំរូបភាពឲ្យតូច

.

.


របៀប កែភាពភ្លឺរបស់រូបភាពក្នុង Photoshop

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀប ពង្រីក និងបង្រួមរូបភាពក្នុង Photoshop

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »