របៀបប្រើពាក្យដដែលៗក្នុង Ms Word 2010 ដោយប្រើ Short Cut

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Word 2010. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . 1 Comment »