របៀបបង្ហាញ Language bar នៅលើ Taskbar របស់ Windows 7

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង គន្លឹះក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបបិទ Windows 7 មិនឲ្យ update ដោយខ្លួនឯង

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង គន្លឹះក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបជ្រើសទ្រង់ទ្រាយ Slide ក្នុង PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបរាប់ចំនួនសិស្សប្រុស និងស្រី ដោយប្រើ Excel 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 1 Comment »

របៀបបង្កើតវិក័យប័ត្រស្វ័យប្រវត្តិក្នុង Excel 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 3 Comments »

របៀបតម្លើង Khmer Keyboard Unicode ក្នុង iPhone & iPad

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ iPad, របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , . 2 Comments »

របៀបតម្លើង Installous ក្នុង iPhone, iPad & iPod touch

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ iPad, របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , , . Leave a Comment »