វិបសាយនិង Sources ល្អសម្រាប់​ iPhone, iPad, iPod

  • http://cydia.hackulo.us សម្រាប់តម្លើង Installous ដើម្បីដោនឡូតកម្មវិធីសម្រាប់ iPhone, iPad, iPod touch
  • http://iphonekhmer.com សម្រាប់តម្លើង​ Keyboard ខ្មែរយូនីកូដ សម្រាប់ Version ទាបៗរបស់ iPhone, iPad, iPod touch
  • http://4khmeriphone.com/sp/ សម្រាប់តម្លើង​ Keyboard ខ្មែរយូនីកូដ សម្រាប់ Version ខ្ពស់ពី 5.0.1 ឡើងរបស់ iPhone, iPad, iPod touch

Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Khmer Unicode, Sources សម្រាប់​ iPhone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , . Leave a Comment »