របៀបជ្រើសទ្រង់ទ្រាយ Slide ក្នុង PowerPoint 2010

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបដាក់បន្ថែមអក្សរនិងតុបតែងអក្សរ ក្នុង PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបដាក់រូបភាពដែលមានស្រាប់ ក្នុង PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យស្ថិតិក្នុង Microsoft PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបបង្កើតតារាងផ្សេងៗក្នុង Microsoft PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . 2 Comments »

របៀបតុបតែងរូបភាពក្នុង Microsoft PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបកែប្រែរូបភាពក្នុង PowerPoint 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ PowerPoint. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »