ប្រើ Ms OneNote ជាសៀវភៅសម្រាប់កត់ត្រា

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ OneNote. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . 2 Comments »