របៀបរាប់ចំនួនសិស្សប្រុស និងស្រី ដោយប្រើ Excel 2010

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 1 Comment »

របៀបបង្កើតវិក័យប័ត្រស្វ័យប្រវត្តិក្នុង Excel 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 3 Comments »

គណនាពិន្ទុសិស្សនិង ចំណាត់ថ្នាក់ដោយប្រើ Excel

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . Leave a Comment »

របៀបគណនាលេខក្នុង Microsoft Excel

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបបង្កើតតារាងក្នុង Microsoft Excel 2010

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

កំណត់ឲ្យ Rows&Columns នៅទីតាំងដដែលពេល scroll

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបកំណត់ទំហំ Row និង Column ក្នុង កម្មវិធី Excel

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Excel. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »