របៀបតម្លើងនិងប្រើ Khmer Unicode ក្នុង Mac OS

.

.


Advertisements

របៀបប្រើ ក្តារចុចយូនីកូដ PAN – ស្រៈពេញតួ

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Khmer Unicode. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . 2 Comments »

វិបសាយនិង Sources ល្អសម្រាប់​ iPhone, iPad, iPod

  • http://cydia.hackulo.us សម្រាប់តម្លើង Installous ដើម្បីដោនឡូតកម្មវិធីសម្រាប់ iPhone, iPad, iPod touch
  • http://iphonekhmer.com សម្រាប់តម្លើង​ Keyboard ខ្មែរយូនីកូដ សម្រាប់ Version ទាបៗរបស់ iPhone, iPad, iPod touch
  • http://4khmeriphone.com/sp/ សម្រាប់តម្លើង​ Keyboard ខ្មែរយូនីកូដ សម្រាប់ Version ខ្ពស់ពី 5.0.1 ឡើងរបស់ iPhone, iPad, iPod touch

បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Khmer Unicode, Sources សម្រាប់​ iPhone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , . Leave a Comment »

របៀបដោនឡូត Font Khmer Unicode ម្តងទាំងអស់

.

.