របៀបកែរូបភាពដែលថតដោយ iPhone ឲ្យបានស្អាតជាងមុន

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបថតរូបដោយប្រើ iPhone ឲ្យបានច្បាស់ល្អ

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបតម្លើងកម្មវិធី iPhone ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ និងប្រចាំថ្ងៃវិទ្យុអាស៊ីសេរី

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបតម្លើង Khmer Keyboard Unicode ក្នុង iPhone & iPad

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ iPad, របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , . 2 Comments »

របៀបតម្លើង Installous ក្នុង iPhone, iPad & iPod touch

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ iPad, របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , , . Leave a Comment »

Sync ពី iTune ទៅ iPhone ដោយមិនបាត់ឯកសារចាស់

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , . Leave a Comment »

លុប Backup iTune​ កុំឲ្យ Drive C កុំព្យូទ័រពេញ

.

.