របៀបតម្លើង Khmer Keyboard Unicode ក្នុង iPhone & iPad

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ iPad, របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , . 2 Comments »

របៀបតម្លើង Installous ក្នុង iPhone, iPad & iPod touch

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ iPad, របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , , . Leave a Comment »