របៀបពិនិត្យមើលព័ត៌មាន (Specs) MacBook

.

.


Advertisements

របៀបតម្លើងនិងប្រើ Khmer Unicode ក្នុង Mac OS

.

.


របៀបបង្ហាញ Language bar នៅលើ Taskbar របស់ Windows 7

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង គន្លឹះក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបបិទ Windows 7 មិនឲ្យ update ដោយខ្លួនឯង

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង គន្លឹះក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបដោនឡូត Font Khmer Unicode ម្តងទាំងអស់

.

.


លុប Backup iTune​ កុំឲ្យ Drive C កុំព្យូទ័រពេញ

.

.


របៀប បិទ និងបើក Icons ក្នុង Toolbar Windows 7

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង គន្លឹះក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »