របៀបប្រើពាក្យដដែលៗក្នុង Ms Word 2010 ដោយប្រើ Short Cut

.

.


Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Ms Word 2010. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . 1 Comment »

របៀបកែរូបភាពដែលថតដោយ iPhone ឲ្យបានស្អាតជាងមុន

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបថតរូបដោយប្រើ iPhone ឲ្យបានច្បាស់ល្អ

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបតម្លើងកម្មវិធី iPhone ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ និងប្រចាំថ្ងៃវិទ្យុអាស៊ីសេរី

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Iphone. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »

របៀបពិនិត្យមើលព័ត៌មាន (Specs) MacBook

.

.


របៀបតម្លើងនិងប្រើ Khmer Unicode ក្នុង Mac OS

.

.


របៀបកែរូបភាពឲ្យច្បាស់ដោយប្រើ Photoshop CS5

.

.


បានចុះផ្សាយក្នុង របៀបប្រើ Photoshop. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ . Leave a Comment »